Zásady ochrany osobných údajov

I. Kto sme a kde nás môžete kontaktovať

Sme prevádzkovateľom eshopu www.zdravie-relax.sk a správca vašich osobných údajov v súvislosti s použitím našej webovej stránky.

SVEDAR, spol. s r.o.
Kazanská 12
821 06 Bratislava
IČO: 44281897
DIČ: 2022675688
IČ DPH: SK2022675688

Robíme všetko preto, aby ste sa u nás cítili bezpečne. Pri spracovaní osobných údajov postupujeme v súlade s nasledujúcimi právnymi predpismi:

Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len "Nariadenie")
V prípade, ak budete mať akékoľvek otázky k týmto zásadám alebo použitiu vašich osobných údajov alebo si chcete uplatniť vaše práva popísané v tomto dokumente, môžete nás kontaktovať e-mailom na adrese info@darcekaren.sk alebo písomne na adrese našej spoločnosti.

II. Aké údaje zbierame, kedy ako ich používame a ich právny základ

1.) Plnenie zmluvy: pri nákupe, ale aj v prípade vašej účasti v spotrebiteľskej súťaži od vás požadujeme údaje potrebné na jeho vybavenie. Povinnými údajmi sú teda len tie, bez ktorých vám nákup nevieme zaslať, vystaviť faktúru a vašu objednávku vybaviť, ako vaše meno a priezvizko, adresa na doručovanie, telefónne číslo, predmet objednávky, e-mailová adresa, IČO a DIČ, ak ste podnikateľ. Tieto údaje sú potrebné na odoslanie objednávky a do nášho účtovného a fakturačného poriadku a pre dodržanie právneho záväzku najmä daňového, archivačného, poskytnutie súčinnosti správnym orgánom, polícií, súdom a pod. Tiež vaše kontaktné údaje ako aj údaje o vašich nákupoch spracúvame v prípade, že reklamujete dodaný tovar aj v prípade, keď odstupujete od zmluvy v zákonnej lehote. Pre účel vrátenia úhrady požadujeme vašu adresu trvalého pobytu alebo číslo účtu. Daňový doklad bude uchovaný 10 rokov od ukončenia zmluvy. Plnenie povinností v súvislosti s uplatnením práv z chybného plnenia, poskytnutia súčinnosti správnym orgánom, polícii, súdu Prevádzkovateľ je oprávnený spracovávať základné osobné, identifikačné a kontaktné údaje zákazníka, údaje o tovare a údaje z komunikácie medzi zákazníkom po dobu 4 rokov odo dňa uplynutia záručnej doby na tovar.

2.) Údaje získané pri využívaní našich služieb a web stránky: Vaše kontaktné údaje používame aj na zaslanie oznámení súvisiacich s vybavovaním objednávok a poskytovaním služieb alebo keď reagujeme na vaš email. Keď používate nášu webovú stránku, získavame aj údaje o tom, ako ju využívate. Sú to informácie týkajúce sa vašich interakcií s našimi službami, ako napríklad kedy pristupujete na naše stránky, čo na nich vyhľadávate, kedy si vytvoríte konto a kedy sa do konta prihlasujete. Takisto tiež uchovávame Vaše recenzie a komentáre. Získavame tiež údaje o zariadeniach a počítačoch, ktoré využívate na pristupovanie k našim službám, vrátane IP adries, nastavení prehliadačov, informácií o operačných systémoch, prípadne informácie o vašom mobilnom zariadení, informáciu, z ktorej internetovej stránky k nám pristúpite, stránky, ktoré navštívite, a informácie z cookies a podobných nástrojov. Ďalej sú to údaje o tovare a službách, ktoré si u nás nakúpite. Sledujeme členstvo vo vernostných programoch, nákupné zoznamy, sledované produkty (tzv. strážne psy), vaše hodnotenie produktov a služieb.

3.) Ak ste nám k tomu udelili súhlas, posielame vám tiež na e-mail - komerčné informácie o novinkách tzv. newsletter o aktuálnych ponukách produktov, ktoré by vás mohli zaujímať. Zasielanie týchto emailov viete ľahko odhlásiť v administrácií účtu „Môj účet“ v sekcii Odber infoMailu alebo zrušiť tým, že v doručenom e-maile kliknete na možnosť „Odhlásiť sa“ z odberu.

4.) Zasielanie dotazníkov Heureka - overené zákazníkmi: ak ste nám k tomu udelili súhlas, v rámci hodnotenia spokojnosti a iných prieskumov prenášame osobné údaje v rozsahu a e-mailová adresa tretej strane - ďalšiemu správcovi - spoločnosti Heureka Shopping s.r.o.

5.) Cookies: na všetky vyššie uvedené účely využívame aj cookies a podobné nástroje. Bližšie informácie o podmienkach ich využívania nájdete v sekcii: Zásady používania súborov cookies.

III. Komu údaje sprístupňujeme

Pracujeme veľmi tvrdo, aby sme sa uistili, že Vaše osobné údaje sú v bezpečí. V súlade s požiadavkami platnej legislatívy vykonávame všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby sme vaše osobné údaje chránili.

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou situácii opísaných nižšie:

Vaše osobné údaje môžeme odovzdávať subjektom, ktoré sa nachádzajú v úlohe správcu. Príjemcovia vašich osobných údajov môžu byť osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy, zabezpečujúcich služby prevádzkovania internetového obchodu a inej služby v súvislosti s prevádzkovaním internetového obchodu, zabezpečujúcich marketingové služby, a to:

1.) Prepravná spoločnosť, ktorú ste si pri objednávke zvolili v rozsahu: Meno a priezvisko, adresa doručenia, telefónne číslo a emailová adresa. Momentálne spolupracujeme s nasledujúcimi spoločnosťami:
- SLOVAK Parcel Servie, s.r.o., Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31 329 217
- IN TIME, s.r.o., Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31 342 621
- TOPTRANS EU, a.s., Na Priehon 50, 949 05 Nitra, IČO: 36 703 923

2.) Účtovná firma v rozsahu: Meno a priezvisko, fakturačná adresa alebo dodacia adresa a telefónne číslo. Momentálne spolupracujeme s účtovnou firmou: - EPOSe, spol. s r.o., Športová 1260/51 929 01 Dunajská Streda , IČO: 34 135 138

3.) Dodávateľ tovaru alebo servisnému centru príslušného výrobcu v súvislosti s reklamáciou objednaného tovaru alebo služby.

4.) Poskytovateľ služby zisťovanie spokojnosti Overené zákazníkmi a sprostredkovateľovi našich predajov v rozsahu emailová adresa a predmet objednávky. - Heureka Shopping s.r.o. Karolinská 6501, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika

5.) Poskytovateľ chatovacej aplikácie Smartsupp - chatovacie okienko v rozsahu: meno a prievzisko, e-mailová adresa, telefón, IP adresa, coosies - Smartsupp.com, s.r.o., Milady Horákové 13, 602 00 Brno, Česká republika

6.) Reklamným a sociálnym sieťam, ako je popísané v časti Zásady používania súborov cookies a to konkrétne:
- Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko
- Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Írsko

7.) Poskytovatelia cloudových služieb a ďalší dodávatelia technológií a podpory, ako je:
- ZUTOM, Záhradnícka 74, 821 08, Bratislava
- Websupport, s.r.o., Staré Grunty 12, 841 04, Bratislava
- WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, 917 01, Trnava
- INTERNET CZ, a.s.Ktiš 2, 384 03, Ktiš, Česká republika
- WhiteBlueRed s.r.o., Vážska 39, 921 01 Piešťany

IV. Aké máte práva pri spracovaní osobných údajov?

Jedná sa o právo na prístup, opravu, vymazanie (právo na zabudnutie), obmedzenia spracovania, prenositeľnosť, vznesenie námietky a podania sťažnosti.

1.) Právo na prístup - máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či sa o vás spracúvajú osobné údaje a v prípade, ak vaše osobné údaje spracúvame, poskytneme vám informáciu o tom, aké údaje o vás spracúvame, za akým účelom, komu boli vaše osobné údaje poskytnuté, či boli prenesené do tretej krajiny a ako dlho budeme vaše osobné údaje uchovávať.

2.) Právo na opravu - ak zistíte, že osobné údaje, ktoré o vás spracovávame, sú nepresné alebo neúplné, máte právo na to, aby sme ich bez zbytočného odkladu opravili, poprípade doplnili.

3.) Právo na vymazanie (právo na zabudnutie) - v niektorých prípadoch máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymažeme, pokiaľ je splnený niektorý z nasledujúcich dôvodov a neuplatňujú sa zákonné výnimky:
- vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účely, na ktoré sme ich spracovávali
- odvoláte súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov a na ich spracúvanie neexistuje iný právny základ
- domnievate sa, že nami vykonávané spracovanie osobných údajov prestalo byť v súlade so všeobecne záväznými predpismi
- využijete svoje právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré spracovávame na základe našich oprávnených záujmov a my zistíme, že už žiadne takéto oprávnené záujmy, ktoré by toto spracovanie oprávňovali, nemáme.

4.) Právo na obmedzenie spracovania - v niektorých prípadoch môžete okrem práva na vymazanie využiť právo na dočasné obmedzenie spracúvania, a to v týchto prípadoch:
- ak sa domnievate, že o vás spracúvame nesprávne osobné údaje, do doby, než sa overí správnosť týchto osobných údajov
- vaše osobné údaje už nepotrebujeme pre uvedené účely spracovania, ale vy ich požadujete pre vlastné účely preukázania, uplatňovania alebo obhajovania vašich právnych nárokov
- v prípde, ak vznesiete námietku proti spracovaniu osobných údajov po dobu, počas ktorej zisťujeme, či je vaša námietka oprávnená, sme povinní spracovanie vašich osobných údajov obmedziť.

5.) Právo na prenositeľnosť - máte právo získať od nás všetky vaše osobné údaje, ktoré ste nám vy sami poskytli a ktoré spracovávame na základe vášho súhlasu a na základe plnenia zmluvy a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Tieto údaje môžete preniesť aj inej osobe, preto ak je to technicky možné, prenesieme na Vašu žiadosť Vaše osobné údaje priamo k Vami zvolenému prevádzkovateľovi.

6.) Právo namietať proti spracovaniu - máte právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ku ktorému dochádza na základe nášho oprávneného záujmu Ak ide o marketingové aktivity, prestaneme vaše osobné údaje spracovávať bez zbytočného odklad v ostatných prípadoch tak urobíme, ak nebudeme mať závažné oprávnené dôvody pre to, aby sme v takomto spracovaní pokračovali.

7.) Právo podať sťažnosť - V prípade, ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov našou spoločnosťou je v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na náš hlavný dozorný orgán - Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť dňom 25.05. 2018.